حفظ حاصلخیزی خاک، نیازمند برنامه‌ریزی استحفظ حاصلخیزی خاک، نیازمند برنامه‌ریزی است
تهران- مجله خبری کشاورزی- مشاور برنامه‌های ملی و توسعه مشارکتی سازمان فائو اعلام کرد: حاصلخیزی خاک تا ابد باقی نمی‌ماند و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرسایش و تخریب آن ضروری است.منبع اخبار