اخبار

حمایت‌های تسهیلاتی دولت سیزدهم از عشایر استان تهران


تهران – مجله خبری کشاورزی – جمعیت عشایر کشور با اینکه حدود ۱/۵ میلیون نفر است اما با در اختیار داشتن ۳۰ درصد دام سبک و چهار درصد دام سنگین کشور نقش مهمی در تامین نیازهای جامعه به خصوص در زمینه مواد پروتئینی و فرآورده‌های لبنیاتی دارند به گونه‌ای که ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور را این قشر زحمتکش تولید می‌کنند.

https://www.irna.ir/news/85207470/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86