اخبار

حمایت از تولید داخلی با خرید ۱۰.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تُن گندم از کشاورزان، مصداق بارز حمایت از تولید داخل است.

https://www.irna.ir/news/85224827/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86