خاک ۵۰ درصد اراضی زیرکشت خراسان رضوی شور استخاک ۵۰ درصد اراضی زیرکشت خراسان رضوی شور است
مشهد- مجله خبری کشاورزی- مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: ۵۰ درصد خاک اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی در این استان دچار درجات مختلف شوری از کم تا بحرانی است.منبع اخبار