اخبار

خروج قطعی سازمان مرکزی تعاون روستایی از لیست شرکتهای قابل واگذاری

خروج قطعی سازمان مرکزی تعاون روستایی از لیست شرکتهای قابل واگذاری
تهران- مجله خبری کشاورزی – سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خروج قطعی این سازمان از لیست شرکت‌های قابل واگذاری خبرداد و گفت: این سازمان در ورود به موقع و کنترل مازاد محصولات کشاورزی در بازار حضور موثری دارد.

https://www.irna.ir/news/85263752/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C