اخبار

خرید برنج دپوشده شالیکاران مازندرانی از سوی دولت به کجا رسید؟


ساری- مجله خبری کشاورزی- یک‌هزار تن برنج پرمحصول که پارسال برداشت شده و در انبارها نگهداری می شد تاکنون از سوی دولت از کشاورزان مازندرانی خریداری شده است.

https://www.irna.ir/news/85213087/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF