اخبار

خرید تضمینی برنج مازندران نیازمند اعتبار ویژه است


ساری- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت : برای خرید تضمینی برنج باید یک خط اعتباری ویژه در نظر گرفته شود تا مشکل تولید کننده ها ریشه ای برطرف شود.

https://www.irna.ir/news/85158851/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA