اخبار

خرید تضمینی گندم از مرز ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تن عبور کرد


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: امروز خرید تضمینی گندم از مرز ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۹۱۴ تن گذشت که این مهم با زحمت کشاورزان و دست اندرکاران بخش کشاورزی محقق شده است.

https://www.irna.ir/news/85239679/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بری. قیمت. اهداف کلی کاربردی بهترین نرم‌ افزار crm :.