اخبار

خرید تضمینی گندم از مرز ۴ میلیون تن گذشت


تهران- مجله خبری کشاورزی- شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: خرید تضمینی گندم از ۲۱ استان کشور از مرز ۴ میلیون تن گذشت.

https://www.irna.ir/news/85140819/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA