اخبار

خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت به ۹ میلیون تن می‌رسد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: مطابق برآوردها خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت به ۹ میلیون تن خواهد رسید.   

https://www.irna.ir/news/85185959/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF