اخبار

خرید تضمینی گندم در استان سمنان از سال گذشته فراتر رفت


سمنان- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: خرید تضمینی گندم در این استان حدود سه درصد از امروز بیست و یکم تیر ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

https://www.irna.ir/news/85167308/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA