اخبار

خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی به ۳۷۰ هزار تن رسید


مشهد- مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های دارنده سطح زیر کشت گندم در این استان به ۳۷۰ هزار تن رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش دارد.

https://www.irna.ir/news/85186755/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF