اخبار

خرید توافقی لیموترش از باغداران استان های جنوبی آغاز شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید توافقی لیمو از باغداران استان های جنوبی کشور با ورود این سازمان خبر داد وگفت: بهای این محصول به نفع باغداران متعادل خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85189901/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF