اخبار

خرید توافقی لیموترش در هرمزگان به هشت هزار تُن رسید


بندرعباس- مجله خبری کشاورزی – مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: خرید توافقی محصول لیموترش از باغداران این استان که همزمان با فصل برداشت محصول(۱۲ مردادماه جاری) آغاز شده، تاکنون به بیش از هشت هزار تُن رسیده است.

https://www.irna.ir/news/85214034/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF