اخبار

خرید کود کشاورزی انواع کود تقویتی و رشد گیاهان ارسال به تمام نقاط ایران کشاورزباشی

این روش ها بسیار سخت، هزینه بر و نیاز به نیرو کار زیادی دارند. علاوه بر این مشکلات، روش های قدیمی آبیاری مصرف آب بالایی نیز دارند. کود کشاورزی ازت دار به صورت نیترات، آمونیوم و اوره قابل جذب است. در ایران کود اوره رایج ترین کود ازتی میباشد که به کود شکری معروف است. مشکلی که این کود دارد این است که به علت حلالیت بالا به راحتی در خاک شسته میشود ولی نسبت به دیگر انواع کود ازتی قیمت مناسب تری دارد. نوع این ماده کمک می کند تا کشاورزان تصمیم بگیرند کدام محصول بهتر رشد خواهد کرد.

طرز تهیه سم فسفر دوزنگ

برای بهره وری هرچه بیشتر از این ترکیبات نیاز به دانش روز مهندسی می باشد. ما همواره سعی داریم این دانش را در بخش های مختلف وبسایت در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا برای خرید انتخاب آگاهانه تری داشته باشید. بنابراین شناخت کافی از انواع کود ها قبل از انتخاب و یا مصرف آن ها ضرورت دارد. این تفاوت ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند. برخی از آن ها جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر عناصر کم مصرف گیاه ( میکرو المنت ) می باشد.

همچنین باعث کوچک شدن برگ‌ها و جوانه‌های انتهایی گیاه می‌گردد. تفاوت عناصر کم مصرف و پرمصرف در میزان مصرف آن‌هاست، نه در تعداد دفعات مصرف. در مقالات قبل در رابطه با چیستی نشا و نحوه عملکرد دستگاه بذر کار سینی نشا و در رابطه با اینکه ماهیت وجود سینی نشا چیست به طور مفصل صحبت نموده ایم و می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به دیگر مقالات مرتبط ما مراجعه نمایید. که برخی از آنها جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر عناصر کم مصرف گیاه ( میکرو المنت ) میباشد. بقایای گیاهان که مخصوصا از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها در شرایط بخصوص حاصل میشود .

افزایش درآمد از فروش محصول

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ، ﻗﺮار دادن ﭘﻤﭗﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﻬﺮﻫﺎی زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب اﻣﺮ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﺑﯿﺎری از اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻤﺒﻮد آب و آﻟﻮدﮔﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف آب در ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن را agriculture-na.ir در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. ﻫﻢ-ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آب و اﻓﺰاﯾﺶ دورهﻫﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . در واﻗﻊ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ از ﭼﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ 100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .

طراحی این ماشین آلات به گونه‌ای است که آسیبی به گیاهان و سایر محصولات کشاورزی نیز وارد نمی‌کنند. به دلیل نیازهای رو به رشد مواد غذایی اما کاهش دسترسی به آب، کشاورزان به دنبال راه‌ های جدیدی برای کاهش مصرف آب هستند. در برخی موارد، کشاورزان به دلیل کاهش ذخایر آب نمی توانند محصولات خوبی را تولید کنند. بسیاری از کشاورزان امروزه به روش های کارآمدتر آبیاری مانند آبیاری قطره ‌ای روی آورده اند. انواع مختلفی از روش های آبیاری زمین های کشاورزی در جهان وجود دارد. آبیاری مصنوعی یکی از روش هایی است که برای رشد بهتر محصولات و بهینه سازی مصرف آب استفاده می شود.

تحول صنعت کشاورزی با فعالیت بیش از ۳۰۰ شرکت دانش بنیان