اخبار

خرید گندم از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان کشور از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و این مبلغ بابت خرید ۶ میلیون و ۸۷۸ هزار تن گندم به گندم‌کاران پرداخت می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85174910/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA