اخبار

خرید ۲۰ هزار میلیارد تومان گندم از کشاورزان شمال‌غرب کشور

خرید ۲۰ هزار میلیارد تومان گندم از کشاورزان شمال‌غرب کشور
تهران- مجله خبری کشاورزی- شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان گندم از کشاورزان سه استان شمال غرب کشور خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85219257/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1