خسارت ۶۰ درصدی سرمای بهاره به باغات مشگین شهر - مجله خبری کشاورزی