اخبار

دادستان عنبرآباد خواستار جلوگیری از فروش بذر و کودهای تقلبی در جنوب کرمان شد


کرمان – مجله خبری کشاورزی – دادستان عنبرآباد با تاکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی باید در اولویت کاری جهاد کشاورزی باشد، خواستار جلوگیری از فروش بذر و کودهای تقلبی در جنوب کرمان شد.

https://www.irna.ir/news/85181305/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1