اخبار

دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی توام با بهره‌وری؛ راهبرد مهم سازمان تات


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی توام با بهره‌وری را از راهبردهای مهم سازمان برشمرد و بر ایفای نقش بهره‌وری سازمان تات در همه حوزه‌های بخش کشاورزی تاکید کرد.

https://www.irna.ir/news/85183753/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86