اخبار

دبیر ستاد ملی برای هماهنگی حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور منصوب شد.

دبیر ستاد ملی برای هماهنگی حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور منصوب شد.
تهران – مجله خبری کشاورزی – محمدعلی نکبخت وزیر جهاد کشاورزی با صدور حکمی صفدر نیازی شهرکی معاون وزیر آب و خاک را به عنوان دبیر ستاد ملی هماهنگی حفاظت و امنیت منصوب کرد. بهره برداری پایدار از خاک کشور.

https://www.irna.ir/news/85406256/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1