اخبار

دسترسی به اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی با کمک رصدخانه کشاورزی ایران


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان امور اراضی کشور از آمادگی این سازمان برای همکاری با رصدخانه کشاورزی ایران برای دسترسی به اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: بر این اساس کوچک‌ترین تغییرات کاربردی و ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85171283/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C