اخبار

دستیابی به امنیت پایدار غذایی با حضور فعال شرکت‌های تولیدی

دستیابی به امنیت پایدار غذایی با حضور فعال شرکت‌های تولیدی
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت‌های تولیدی در دستیابی به امنیت پایدار غذایی نقش مهمی دارند.

https://www.irna.ir/news/85219825/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C