اخبار

دستیابی به دانش فنی ساخت مکمل تزریقی عنصر ید با اثر بخشی طولانی برای دام در استان مرکزی


اراک – مجله خبری کشاورزی – استادیار بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دستیابی به دانش فنی ساخت مکمل تزریقی عنصر ید با اثر بخشی طولانی برای دام در این استان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85150616/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C