اخبار

دستیابی محققان ایرانی به فناوری تعیین جنسیت دام‌ پیش از لقاح


تهران- مجله خبری کشاورزی- فناوران سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، با فناوری انتخاب اسپرم، موفق به تعیین جنسیت جنین دام پیش از لقاح شدند.

https://www.irna.ir/news/85218761/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD