اخبار

دهمین روستا بازار استان کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: با راه‌اندازی روستا بازار شهرستان ثلاث باباجانی، دهمین روستا بازار این استان فعالیت خود را آغاز کرد.

https://www.irna.ir/news/85240597/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بری. روش محاسبه مصرف سوخت ماشین+جدول مصرف خودروهای مختلف( با عکس ).