اخبار

دولت توسعه زیرساخت های کشاورزی مناطق محروم را در اولویت قرار داده است


یاسوج – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه توجه به مناطق محروم یکی از برنامه های اصلی دولت سیزدهم است که این رویه در این سازمان بخصوص در مناطق محروم به جد اجرایی خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85172809/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1