اخبار

دومین نشست گفت‌وگوی تولیدکنندگان با رییس‌جمهوری

‏دومین پنجشنبه از ملاقات چهره به چهره رییس‌جمهوری با تولیدکنندگان برای حل مشکلات بخش تولید کشور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

https://www.isna.ir/photo/1402052616715/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C