خرید دریچه بازدید. روش محاسبه مصرف سوخت ماشین+جدول مصرف خودروهای مختلف( با عکس ).