ذخایر گندم کشور ۱.۵ برابر میانگین جهانی استذخایر گندم کشور ۱.۵ برابر میانگین جهانی است
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: آمار اخیر فائو نشان می‌دهد که ذخایر گندم کشور ما ۱٫۵ برابر میانگین جهانی است.منبع اخبار