اخبار

راندمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصفهان بیش از ۸۰ درصد است


اصفهان – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: راندمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بیش از ۸۰ درصد است به این معنا که سعی شده تلفات آب به حداقل برسد.

https://www.irna.ir/news/85181687/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA