راه‌اندازی صندوق حمایت از صادرات کشاورزی برای پوشش نوسانات نرخ ارزیراه‌اندازی صندوق حمایت از صادرات کشاورزی برای پوشش نوسانات نرخ ارزی
تهران- مجله خبری کشاورزی- نماینده بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا صندوق حمایت از صادرات بخش کشاورزی برای پوشش نوسانات نرخ ارزی راه‌اندازی شود.منبع اخبار