اخبار

راهکارهای دولت برای تنظیم بازار مرکبات و آغاز صادرات میوه به چین


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیرجهاد کشاورزی یافتن بازارهای جدید و افزایش صادرات را دو راهکار دولت برای تنظیم بازار مرکبات اعلام کرد و از آغاز صادرات میوه ایران به چین خبر داد. منبع اخبار