راهی جز اجرای الگوی کشت برای استمرار کشاورزی در ایران نداریمراهی جز اجرای الگوی کشت برای استمرار کشاورزی در ایران نداریم
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: هیچ راهی به غیر از الگوی کشت برای استمرار کشاورزی بر اساس اقلیم ایران نداریم، این کشت فرا قوه‌ای و فرادستگاهی است و با همکاری هم می‌توانیم از عهده آن برآییم.منبع اخبار