اخبار

رایزنی ایران با عراق برای مقابله با گرد و غبار و توسعه کشاورزی حفاظتی


تهران- مجله خبری کشاورزی- نمایندگان ایران به منظور رایزنی و گفت‌وگو با عراق در زمینه همکاری‌های مشترک برای مقابله با گرد و غبار برون‌مرزی و توسعه کشاورزی حفاظتی در مدیریت این پدیده، به این کشور سفر کرده‌اند.

https://www.irna.ir/news/85184817/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C