اخبار

رسالت وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی و حمایت از تولید داخلی است 


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیرجهاد کشاورزی گفت: رسالت وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی کشور است که باید از مسیر حمایت داخلی بگذرد.

https://www.irna.ir/news/85192960/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C