رشد سطح زیر کشت اراضی گندم آبی و دیم در سال جاریرشد سطح زیر کشت اراضی گندم آبی و دیم در سال جاری
تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از رشد سطح زیر کشت اراضی گندم آبی و دیم در سال جاری نسبت به مدت مشابه خبر داد.منبع اخبار