اخبار

رشد ۷ درصدی خرید برگ سبز چای/ ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شد


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان چای شمال کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۵۳ هزار تن برگ سبز چای درجه یک خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

https://www.irna.ir/news/85138421/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF