اخبار

رفع تداخل ۱۰۵ پلاک زمین در استان بوشهر انجام شد


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از ابتدای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکنون ( سال ۹۴ تا ۱۴۰۰) ۱۰۵ پلاک زمین به مساحت ۴۰۱ هزار و ۹۱۳ هکتار در این استان رفع تداخل شده است.

https://www.irna.ir/news/85134275/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF