اخبار

رونق تعاونی‌های روستایی زنجان در گرو تجدید ساختار و افزایش خدمات


زنجان – مجله خبری کشاورزی- شرکت‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولیدی در روستاها طی چند دهه فعالیت خود منشأ خدمات متعدد و متنوعی بودند ولی ادامه حیات و رونق آنها در گرو تجدید ساختار  و افزایش خدمات مناسب با نیازهای جامعه هدف است.

https://www.irna.ir/news/85224874/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA