اخبار

رونمایی وزیر جهاد از "کارت ایثار رزمندگان جهادگر"/ هدایت عرصه تولید توسط جهادگران


تهران – مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی از رونمایی “کارت ایثار رزمندگان جهادگر” خبر داد و گفت: امیدواریم جهادگران در ادامه مسیر همانند هدایتی که در مسیر جنگ داشته‌اند، عرصه تولید را نیز با همان همت دنبال کنند.

https://www.irna.ir/news/85152450/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87