بری. گرچه وانت زامیاد تنها وانت بنزینی در گروه n۲ (دارای وزن خالص بالای ۳.