رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب شدرییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب شد
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «عباسعلی نوبخت» را به سمت معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب کرد.منبع اخبار