اخبار

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران تعیین شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- دور دهم انتخابات هیات رییسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران برگزار و در نتیجه آن، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران انتخاب شدند.

https://www.irna.ir/news/85197089/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF