زمان برداشت برنج در مازندران کارخانه برنج ایرانی نصرت

بعد از طی کردن مرحله کاشت و انجام اقدامات لازم برای داشت نوبت به مرحله برداشت می رسد. بهترین زمان برای برداشت زمانی است که شیره های داخلی پوست شالی سفت و به برنج تبدیل شده است. شال ها توسط ماشین های مخصوص خرمنکوبی تراشیده و سپس دانه ها از ساقه گیاه جدا می شود. دانه ها در کیسه های ۵۰ الی ۷۰ کیلویی قرار می گیرد و سپس در کارخانه های شالیکوبی برای خشک شدن و جدا کردن پوسته های شالی انتقال داده می شود. نشاء به فرآیندی که برای کاشتن گیاه برنج در زمین کشاورزی طی می‌شود، می‌گویند.

بخش اول کاشت برنج :

برنج دانه سالار در زمینه تولید و فروش برنج ایرانی فعالیت دارد. ما از بزرگ ترین تولید کنندگان برنج ایرانی هستیم که در بازار داخلی در حال فعالیت هستیم. مازندران با تولید سالانه حدود یک میلیون تن برنج سفید ، ۴۲درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند. در سال زراعی حاضر 2700 هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت برنج رفته است که انتظار می رود تن شلتوک از مزارع agriculture-na.ir برنجزار این شهرستان برداشت شود. در استان های شمالی کشور با شروع فصل بهار کشاورزان اقدام به آماده سازی شالیزارها و سپس پرورش بذر برای کشت اول برنج می کنند. گفتنی است ۵۱ هزار و ۷۸۹ میلیون ریال از اعتبارات مکانیزاسیون سال گذشته در شهرستان خمام جذب شده است و در ۳۰۳ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان کنترل بیولوژیک بر علیه آفت ساقه خوار برنج انجام گرفته است.

کیفیت، طعم، عطر و ماندگاری خوبی دارد و برای استفاده در مجالس مناسب است. استفاده طولانی مدت از کودهای شیمیایی موجب برهم خوردن تعادل مواد آلی و معدنی خاک می شود. معمولا کودهایی که مورد استفاده قرار گیرند،کودهای شیمیایی اوره و فسفات می‌باشند. عملیات کندن نشاء‌ها بطریق سنتی بوده و توسط دست انجام می‌گیرد. قبل از شروع کشت روی آن مقداری کود دامی کاملاً پوسیده می ریزند.

وی افزود با بهره‌گیری از مکانیزاسیون در کشت برنج، شاهد افزایش 5 درصدی عملکرد این محصول خواهیم بود. و کشاورزان از بذر برنج مورد نظر در شالیزار نشا انجام میدهند. می توانید در زمان عرضه فراوان محصول، برنج با کیفیت و قیمت مناسب را به صورت عمده خریداری نمایید.

معایب برداشت دستی برنج

در واقـع در ایـن سیـستم آن چـه که به عنوان واحد کاه پران در خرمنکوب پرتـابی در نظـر گرفتـه شـده اسـت، حـذف مـی گردد و در نتیجه سیستم از ساختمان ساده تري برخوردار می باشد. کاه ها در قسمت انتهـایی کوبنده و توسط یک پروانه پرتاب کننده به خارج از خرمنکوب پرتاب می شود. دانه ها در قسمت پـایین الـک هـا داخـل محفظـه مـارپیچ مـی ریزنـد و سـپس مارپیچ دانه ها را براي کیسه گیري بـه خـارج از خرمنکـوب هـدایت می کند. در ایـن نـوع خرمنکوب ممکن است از یک الواتور برگشت دهنده خوشه هاي نکوبیده به واحـد کوبنـده استفاده شود. میزان ضایعات حاصل از خرمن کوبی به ویژه ضایعات مربوط به شکستگی و پوست شـدن شلتوک با این دستگاه در مقایسه با خرمنکـوب دسـتی و حتـی تراکتـوري جریـان محـوري بالاست.