اخبار

زمان برداشت برنج شمال ایران فروشگاه آذین مطهر ایرانیان

اما دقت داشته باشید ماندن برنج در شرایط نا مناسب می تواند باعث رشد حشرات، شپشک، کرم و … کاربرد کوبنده نوع سـوهانی بـراي خرمن کوبی محصول سبب شکستگی بیش از حد دانه در فرآیند برداشت می شود. در برداشت مستقیم با کمباین، شلتوک تازه برداشـت شـده بایـد در اسـرع وقـت خـشک شود.

مردمانی که دست رنج تلاششان با واسطه دست به دست می چرخد و با بالاترین نرخ به فروش می رسد اما نصیبی از سود آن ندارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برداشت برنج(هاشمی) در روستای سیاهکلده بخش مرکزی لنگرود آغاز شد. پیامد اصلی محصول کشت دوم برنج این است که در درازمدت، مصرف کننده را دچار مشکلات گوارشی و خطرات سرطانی می کند.

قیمت خرید آن پایین و فضای نسبتاً کمی را اشغال می کند به راحتی قابل نصب می باشد. این ویژگی باعث شده است که در سال های اخیر این پوست کن ها جایگزین پوست کن نوع غلتک لاستیکی شوند. کارایی این ماشین ها به دلیل افزایش تنش های حرارتی و مکانیکی وارده بر دانه در اثر اصطکاک حاصل از فشار تیغه و صفحه به شدت کاهش یافته و موجب افزایش شکست برنج می شود.

مدت زمان ‌کاشت تا برداشت برنج چقدر است؟

در برداشـت مـستقیم (یـک مرحلـه اي) عملیات درو، جمع آوري، خرمن کوبی و بوجاري با ماشینی بـه نـام کمبـاین انجـام مـی شـود. انتخاب روش مناسب برداشت در هر منطقه بستگی به خصوصیات فیزیکـی و زراعـی رقـم، شرایط خاک شالیزار در زمان برداشت و امکانات موجود دارد. هرچند به گفته مسئولین امسال نیز برداشت محصول برنج در این استان نسبت به سال پیش ۲۵ درصد افزایش یافته است ،با این وجود 30 هزار تن برنج در پنج هزار هکتار از شالیزارهای کهگیلویه و بویراحمد نیز برداشت خواهد شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین از آغاز برداشت برنج در سطح یک هزار و ۶۸۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان خبر داد. این درحالی است که برنج طی یکسال گذشته به طرز عجیبی و به واسطه دلالان با رشد بیش از 100 درصدی قیمت در بازار عرضه شد و به دلیل این افزایش قیمت برنج ایرانی از سفره های مردم حذف شد.

کوددهی؛ آمادگی زمین برای ورود نشاء

دانه هاي کوبیده شده با عبور از توري ضد کوبنـده روي الـک هـاي تمیـز کننده می ریزد. همچنین دانه ها و خوشه هاي نکوبیده در قسمت کـاه پـران از کـاه هـا جـدا می شوند و بر روي الک ها می ریزند. در واقع در این نوع خرمنکوب مسیر حرکت محصول در کوبنده عمود بر محور کوبنده اسـت. پــس از جــدا ســازي دانه هاي agriculture-na.ir پــوک و خــرده کــاه هــا و ســایر ناخالــصی هــاي موجــود، دانه ها توسـط مـارپیچ بـه خـارج از خرمنکـوب تخلیـه و در کیـسه جمـع آوري مـی شـوند. خوشه هاي نکوبیده نیز پس از جداسازي توسط کاه پران و الک اول با اسـتفاده از الواتـور و مارپیچ به محفظه کوبنـده و ضـد کوبنـده برگـشت داده مـی شـود .

رسالت اصلی ما معرفی بهترین و بزرگ ترین تولید کننده و فروشنده برنج ایرانی شمال است. دانستن زمان برداشت برنج شمال کشت اول و دوم در مازندران و گیلان به شما کمک می کنید تا در زمان فراوانی محصول بتوانید با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت ممکن خرید برنج تان را انجام دهید. اینگونه می توانید در زمان برداشت برنج با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت برنج گیلان و مازندران را بخرید. در برداشت دستی توصیه می شود که دسته های برنج را روی ساقه های باقیمانده در زمین طوری قرار داد که خوشه ها به طرف بالا باشند و یک الی دو روز در زمین باقی مانده تا کاملا خشک شوند و سپس خرمن کوبی گردند.

دشمنان همواره به فکر ضربه زدن به کشور هستند