اخبار

زمان عقد قرارداد حقابه کشت پاییز و زمستان در شبکه آبیاری دز آغاز شد


دزفول-مجله خبری کشاورزی- مدیر امور مشترکین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان گفت: زمان عقد قرارداد حقابه کشاورزی پائیزه و زمستانه در شبکه آبیاری دز آغاز شد.

https://www.irna.ir/news/85226644/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2