زمان مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شدزمان مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیر کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی از اعلام زمان مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی خبر داد.منبع اخبار