اخبار

زمین‌های راکد واگذار شده در استان بوشهر تعیین تکلیف شوند


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – استاندار بوشهر گفت: زمین‌های راکد دولتی و مربوط به منابع طبیعی واگذار شده به بخش خصوصی در مناطق مختلف استان که در آن‌ها هیچ فعالیتی انجام نمی‌شود باید تعیین تکلیف شوند.

https://www.irna.ir/news/85132593/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF