اخبار

زنبورهای براکون در ۳۰۰ هکتار از مزارع نخود شهرستان سقز رهاسازی شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- رئیس اداره ترویج دانش و فناوری سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: زنبورهای پارازیتوئید براکون در ۳۰۰ هکتار از مزارع نخود شهرستان سقز رهاسازی شد.

https://www.irna.ir/news/85140057/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C